• Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

     Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym. Nauczanie dwujęzyczne (bilingwalne) jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo–językowe. Dążąc do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

     

    Oddział dwujęzyczny

    To oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania.

    • Prowadzone w dwóch językach są, co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącej Polski i cześć geografii dotyczącej geografii Polski.
    • W tym, co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, część historii powszechnej lub matematykę.

     

    Nauczanie dwujęzyczne - wyłącznie dla najzdolniejszych uczniów?

    Edukacja dwujęzyczna niesie wiele korzyści dla rozwoju każdego ucznia, zarówno zdolnego, jak i słabszego. Jest ona szansą dla wszystkich uczniów zainteresowanych tą formą kształcenia.

     

     Dla kogo?

    Dla uczniów, którzy chcą:

    • opanować język angielski na poziomie zaawansowanym,
    • rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w przyjaznej atmosferze,
    •  mieć możliwość przygotowania się do egzaminów i uzyskania certyfikatów z języka  angielskiego,
    • osiągać sukcesy również w przedmiotach humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych,
    • brać udział w projektach międzynarodowych, warsztatach językowych.

     

    Na czym polega nauczanie języków w klasie dwujęzycznej z angielskim jako drugim językiem nauczania?

    • pierwszym językiem nauczania jest język polski,
    • poszerzenie do 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego,
    • wprowadzenie elementów języka angielskiego przynajmniej na dwóch przedmiotach (ilość wprowadzanego materiału dostosowana do poziomu i możliwości językowych uczniów),
    • nauczanie drugiego języka obcego: język francuski od podstaw.

     

    Co należy zrobić , by dostać się do tej klasy?

    1. Złożyć deklarację nauki w oddziale dwujęzycznym – wniosek w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie - od 6 maja 2024r. do 24 maja 2024r.
    2. Przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych – 28 maja 2024r. godz. 15:30.
    3. Po zakończeniu roku szkolnego złożyć w sekretariacie szkoły świadectwo ukończenia klasy szóstej.

    Na czym polega test predyspozycji językowych?

    Sprawdzian predyspozycji bada:

    • stopień opanowania języka ojczystego,
    • myślenie logiczne na materiale języka ojczystego,
    • myślenie logiczne i predyspozycje do nauki języków obcych na przykładzie języka nieznanego uczniowi–obcego i/lub fikcyjnego.

    Wniosek o przyjęcie

    Dwujęzyczność - regulamin

     

    Zarządzenie nr 21/2024 w sprawie rekrutacji do klasy dwujęzycznej wraz z harmonogramem

    Wyrażenie woli