• Nagłówek

     • Informacje ogólne  

       

      Świetlica szkolna to miejsce, spotkań, odpoczynku, zabawy, nauki oraz rozwoju zainteresowań dzieci.

      • Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 – 17.00     
      • Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I - IV, które zostały zapisane przez rodziców oraz  w wyjątkowych sytuacjach uczniowie klas starszych.
      • Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
      • Dzieci wychodzą ze świetlicy zgodnie z oświadczeniami rodziców.
      • Szczegółową organizację form pracy świetlicy zawiera regulamin, który znajduje się na stronie szkoły w zakładce dokumenty świetlicy.

       

      Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki w czasie wolnym        od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań. Poprzez swoją funkcję opiekuńczo - wychowawczą, rozwija umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwala ekspresję twórczą i kształtuje sprawność ruchową. Nasze zajęcia uczą współdziałania w grupie i kształtowania umiejętności komunikowania się. Tworzymy warunki do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia dodatkowych prac domowych.

       

      Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, organizowane są między innymi:

      • zajęcia plastyczno-techniczne: rysowanie kredkami, malowanie farbami, wycinanki itp.
      • zajęcia czytelnicze: czytanie, scenki teatralne, recytacja
      • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania
      • zajęcia muzyczne: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczne, taniec
      • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, ćwiczenia
      • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy.

       

       

       

       

    • brak danych