• Informacje dla rodziców na temat przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

      

     Treści programowe zajęć WDŻ są przeznaczone do realizacji w pięciu klasach: od IV do VIII. Ich realizacja stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami  wychowawczymi i profilaktycznymi  szkoły, a w szczególności:

     • wspiera wychowawczą rolę rodziny,

     • promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności tj. z uwzględnieniem wiedzy o rozwoju fizycznym, jak również psychicznym, emocjonalnym, społecznym i moralnym,

     • kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne,

     • wzmacnia charakter ucznia oraz kształtuje prawidłowe relacje rodzinne i społeczne.

     Celem zajęć będzie m.in.:

     • ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka,

     • okazywanie  szacunku  innym  ludziom,  docenianie  ich  wysiłku  i  pracy,  przyjęcie postawy szacunku wobec siebie,

     • pomoc w  przygotowaniu  się  do  zrozumienia i akceptacji  przemian okresu dojrzewania; pokonywanie trudności okresu dorastania,

     • kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby; dokonywanie wyborów i urzeczywistnianie wartości  służących  osobowemu  rozwojowi; kierowanie  własnym  rozwojem, podejmowanie  wysiłku  samowychowawczego  zgodnie  z  uznawanymi normami i wartościami; poznawanie,  analizowanie  i  wyrażanie uczuć; poznanie możliwości rozwiązywania problemów;

     • pozyskanie wiedzy  na  temat  organizmu  ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych  w  okresie  prenatalnym i  postnatalnym  oraz  akceptacja  własnej płciowości; kształtowanie postawy obrony  własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunku dla ciała innej osoby,

     • uświadomienie  i  uzasadnienie  potrzeby  przygotowania  do  zawarcia  małżeństwa i założenia rodziny,

     • pozyskanie wiedzy na temat korzystania  ze  środków  przekazu, w tym z Internetu, w  sposób  selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem,

      

     Treści nauczania sformułowane w języku wymagań zostały podzielone na sześć działów: rodzina, dojrzewanie, seksualność człowieka, życie jako fundamentalna wartość, płodność, postawy.

      

     Więcej informacji na temat zajęć z WDŻ dla uczniów szkoły podstawowej w plikach do pobrania poniżej.